XenServer 使用命令修改客户机内存大小

问题复现

XenServer无法调整内存大小,我无论怎么改小,都会自动设置为某个默认值

解决方法

我们使用命令行进行修改,可以解决此问题

修改VPS内存为静态的4G:

xe vm-memory-limits-set uuid=1ad99381-2846-96c1-e165-29a8699381b0 static-min=2147483648 dynamic-min=4194304000 dynamic-max=4194304000 static-max=4194304000

 

THE END